ذات صلة

جمع

ياه محمد نور mp3 كلمات الأغنية

ياه محمد نور تحميل أغنية Mohamed Nour Yah mp3...

النص التاني محمود الليثي mp3 كلمات الأغنية

النص التاني محمود الليثي تحميل أغنية Mahmoud El Lithy...

عبره الشوق محمد الشحي mp3 كلمات الأغنية

عبره الشوق محمد الشحي تحميل أغنية Mohammed Alshehhi Abrat...

ثوب المراجل جعفر الغزال mp3 كلمات الأغنية

ثوب المراجل جعفر الغزال تحميل أغنية Jafar Al ghazal...

مشتاكلك احمد ستار mp3 كلمات الأغنية

مشتاكلك احمد ستار تحميل أغنية Ahmed Sattar mushtakiluk mp3...

فلان Flenn El Ghalli mp3

Flenn El Ghalli تحميل أغنية فلان الغالي Flenn mp3 ecout أغاني فلان كلمات الأغنية الغالي

Flenn El Ghalli

maxzik

كلمات اغنية Mazelni le même w hkayat 9lbi dima short
Independent nrapè f ma chambre
F had denya dina e’choque
Kheyi, mklah t’bomber kima shocks
Film bayen w blassi rah yti7 aveugle
Lazem tfr9 bin shab ou li ybano ki ti7 affaire
Lyoum rana f Metaverse, les vrais ya39lo les vrais
W nta falso ki ta veste
Kelma wahda matkonch khayn ميثاق

Kima Loko konk des [?]
Cheft men shabi li tab w li mzal mn les thugs
F had l’game kol 3wam ntyer des têtes
Rassi y9oli hbes Rap w armi bota dans chez
Had la vida n3ich’ha dolce
Sghar t9ol bli so9 lyoum aw ydor Chine
Sghar t9ol bli kayn nta w lba9i hors-jeu
Hfedt الميم w ma’9rit
Kmit jbal w ma’brit
Jay mssiblier n3mer la caisse
Jay tricité kima ma thèsе
Ma3arf 9ebri la 9rib
Kmit 3edyan w madrit
Yessnaw nti7 bach ydir la guеrre
Zmani ydor w ychfik f ma guelle

Kol youm je confirme lemay mauvais
F west l’move kayn ch’hal mn movie
F west dlam l9it mes billets UV
7affer asmi b’lkhat El Kufi
Nhar t’perdez pidal, tri9 tban b3ida
Kmel hyatk salit la lbstha bida
Khmem f ti7a kol ma tzid b’étage
Men ba3d s7it, bkit 3la l’3am li da3
Hassek tayeh tri9 swab ghir 7dak, 7ssayef
Khebaw l3bad ki l’7bass
3edyani taro même y3lo ghir hmam
Neft3 3ini ga3 yghibou ki l’7lam

Ma 3ati we9ti ma nsm3 9walb
Men nhar lewel ma bdlt 9wali
Mkhebi rassi fih l’hess 9wali
Kheyi, f sog l’hedra jay nbi3 l’ghali
Hfedt الميم w ma’9rit Kmit jbal w ma’brit
Jay mssiblier n3mer la caisse
Jay tricité kima ma thèse
Ma3arf 9ebri la 9rib Kmit 3edyan w madrit
Yessnaw nti7 bach ydir la guerre
Zmani ydor w ychfik f ma guelle .

اغاني الراي
استماع song
النسخة الأصلية MP3